ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20-45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT, SGPT, γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL, LDL, VLDL
  • Σίδηρος
  • Φεριτίνη

 • ΑΝΔΡΕΣ 20-45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT, SGPT, γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL, LDL, VLDL
  • CPK

 • ΓΥΝΑΙΚΕΣ >45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT,  SGPT,  γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL,  LDL,  VLDL
  • Αθηρωματικός δείκτης
  • Σίδηρος
  • Φεριτίνη

 • ΑΝΔΡΕΣ >45 ΕΤΩΝ

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Κρεατινίνη
  • Ουρικό οξύ
  • SGOT,  SGPT,  γGT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL,  LDL,  VLDL
  • Αθηρωματικός δείκτης
  • CPK

 • ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • Γενική Αίματος
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • SGOT
  • SGPT
  • Ολική Χοληστερόλη
  • Τριγλυκερίδια
  • HDL
  • LDL